Õiguskantslerile, kanepist ja riigikogust

In NIHILIST LABS

Lugupeetud õiguskantsler.

Pöördun teie poole seoses õiguskomisjoni hiljutise otsusega, mis loob ohtliku pretsedendi Eesti demokraatia arengus.

Minu rahvaalgatus “Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule” kogus portaalis rahvaalgatus.ee 1168 allkirja ning läks eelmise aasta lõpus Riigikokku menetlusse vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse peatükile 182 “Kollektiivse pöördumise menetlemise kord”.

Vastavalt sama seaduse § 1529 lõikes 2 ettenähtud korrale saatis Riigikogu juhatus minu petitsiooni menetlemiseks Riigikogu sotsiaalkomisjonile. Kuna petitsioon sisaldas ettepanekuid nii kannabinoidravi kui ka kanepi rekreatiivturu reguleerimise teemal, otsustati sotsiaalkomisjoni esimesel temaatilisel istungil need kaks teemat selguse huvides lahku lüüa: kannabinoidravi teemal jätkuvad istungid sotsiaalkomisjonis ning kanepi rekreatiivturu regulatsiooniküsimuste arutamiseks otsime ühiselt sobivama komisjoni.

Kui algselt oma rahvaalgatuse koos allkirjadega Riigikogu juhatusele saatsin, võtsin ühendust ka põhiseaduskomisjoni liikme Jaak Madisoniga, kirjeldasin talle oma rahvaalgatuse eesmärke ning ta vastas mulle 19.10.2016 järgnevat:

“Tõenäoliselt tuleb see petitsioon arutlusele just põhiseaduskomisjoni ning ma siiralt loodan, et see tuleb hea ja argumenteeritud kohtumine. Mina kahtlemata toetan selle temaatika käsitlemist, et leida parimad lahendused, mis vähendaksid narkootikumide kuritegelikku levikut, samas aidates paljusid abivajajaid. Mina igal juhul toetan, et see petitsioon jõuaks ka täiskogu saali arutelule.”

Lähtuvalt sellest kirjavahetusest taotlesin sotsiaalkomisjonilt oma petitsiooni rekreatiivturu regulatsiooniettepanekute saatmist menetlemiseks põhiseaduskomisjoni. Seda taotlust sotsiaalkomisjon toetas, kuid põhiseaduskomisjon jõudis järeldusele, et kanepituru reguleerimine ei ole siiski nende teema.

Konsulteerinud sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Kütiga, otsustasime järgmisena proovida õiguskomisjoni kui karistusseadustikuga tegelevat komisjoni. 22.03.2017 pöördusin e-posti teel õiguskomisjoni esimehe Jaanus Karilaidi poole palvega lisada minu rahvaalgatuse rekreatiivosa regulatsiooniettepanekute arutamine õiguskomisjoni päevakorda koos võimalusega esineda õiguskomisjoni istungil parimate argumentidega plaani kasuks.

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid vastas minu taotlusele 13.04.2017 Facebooki sõnumite vahendusel. Tema sõnul otsustas õiguskomisjon üksmeelselt teemat mitte menetlusse võtta põhjendusega, et sama teema oli õiguskomisjoni päevakorras aasta varem, viidates Kaur Kenderi petitsioonile “Laske elada!”

Säärase otsuse alusena on õiguskomisjon kasutanud Riigikogu kodu- ja töökorra § 15214 lõige 1 punkti 1, mis sätestab järgnevat: “Komisjon jätab pöördumise sisulise aruteluta läbi vaatamata ja lükkab selle tagasi, kui pöördumine on sisult kokkulangev pöördumisega, mille menetlemisest on möödas vähem kui kaks aastat”.

Teisisõnu: õiguskomisjon otsustas jätta minu ettepanekud kanepituru reguleerimiseks sisulise aruteluta põhjendusega, et minu ettepanekud kattuvad sisuliselt Kaur Kenderi ettepanekutega, mida õiguskomisjon aasta varem juba arutas. Vaatame kas säärane põhjendus on korrektne või mitte.

Tsiteerin järgnevalt Kaur Kenderi petitsiooni “Laske elada!” neid osasid, mis puudutavad kanepituru reguleerimist:

“Palume muuta Eesti noori hävitava narkopoliitika aluseid. Eesti narkosuremus elaniku kohta on kümnetes kordades kõrgem kui Euroopas. Sellega seoses:

 • dekriminaliseerida kanepi kasutamine ja kasvatamine oma tarbeks alates 01.01.2016, kehtestada kanepi müügi riiklik regulatsioon ja kontroll;
 • anda viivitamatult amnestia kõigile kanepiga seotud süütegude eest süüdimõistetud isikutele;
 • kehtestada viivitamatult moratoorium kõigile kanepiga seotud süütegude menetlemisele;

/…/

Kanepi keelamine on jabur. Me elame USA kultuuriväljas, me elame USA garanteeritud julgeolekuga. Me ei taha muud, kui täpselt samu reegelid, mis on Colorado ja Washingtoni osariigis. Meil ei ole vaja tuhandeid kriminaalkorras karistatud hävitatud tulevikuga noori inimesi. Aitab. Laske elada.”

Nagu tekstist näha, siis Kaur Kenderi ettepanekute kanepit puudutavaks sisuks oli Eesti kanepituru reguleerimine Colorado ja Washingtoni osariigi eeskujul, kopeerides ja kohaldades sealset regulatsiooni.

Tsiteerin võrdluseks minu petitsiooni “Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigikogule” seda osa, mida õiguskomisjon pidas sisuliselt identseks Kaur Kenderi ettepanekutega:

KOLMANDAKS, palume kaaluda riigikogul kanepituru riikliku reguleerimise konkreetset mudelit, kus legaliseerimise terviseriskid oleksid eos maandatud ja mis võimaldaks vajadusel ka legaliseerimise protsessi tagasi pöörata.

Kohtleme kanepitarvitamist nagu autojuhtimist — mõlemal juhul seab inimene end olukorda, kus ta vastavalt laialt levinud arvamusele võib muutuda ühiskonnale tavalisest ohtlikumaks. Autojuhtimise loa saamise eelduseks on tervisetõendi olemasolu. Tervisetõend peab näitama, et inimese tervislik seisund võimaldab tal kõrgendatud vastutuse olukorras toime tulla. 21. eluaastast alates võib inimene minna perearsti juurde, läbida oma kuludega ülevaatuse ja kui puuduvad soovimatuid tagajärgi prognoosivad levinud eelsoodumused, väljastab perearst tähtajalise tervisetõendi. See seotakse inimese isikutunnistusega riiklikus andmebaasis.

Tervisetõend võimaldab isikutunnistuse ettenäitamisel siseneda spetsiaalsetesse kanepikohvikutesse, mille kinnisel territooriumil on kanepitarvitamine lubatud. Iga ost registreeritakse riiklikus andmebaasis; igas kalendripäevas võib inimene osta kohapeal tarvitamiseks kuni 5 grammi kuivatatud õisikut. Koju viia ei tohi.

Arstidele saab anda õiguse tervisetõendis erandite kehtestamiseks. Näiteks saaks arst raske tervisehäda tõttu kanepit vajava patsiendi puhul tõsta päevase ostulimiidi kuni 10 grammi peale ja lisada tervisetõendile märke, mis võimaldab ostetud kanepit koju viia.

Esimese kolme aasta jooksul tervisetõendi edukalt taotlenud inimesed liituvad automaatselt maailma suurima teadusuuringuga kanepi legaliseerimise mõjude kohta. Eesti on e-riik ja see võimaldab meie teadlastel täpselt analüüsida, milliste haiguslugude puhul on kanepitarvitamine halb mõte ja millal see inimese tervist oluliselt ei kahjusta. Saame vaadata, milliste inimeste sissetulek kasvab kanepit tarvitades, millistel langeb; kuidas nad ühiskonnas toime tulevad; kas nad on vägivaldsemad või seaduskuulekamad kui ülejäänud rahvastik keskeltläbi, jne. Tegu oleks teadusliku eksperimendiga, mida jälgiks terve maailm ja mis teeks projektis osalevad Eesti teadlased tuntuks üle maailma.

Kanepituru säärase ettevaatliku reguleerimise mudeli boonused on järgmised.

 • Kanepitarvitamise eelduseks on regulaarne arstlik läbivaatus, mis võimaldab juba eos tuvastada olukordi, kus inimene ei peaks kanepit tarvitama.
 • Arstliku läbivaatuse maksab arstile kinni tervisetõendit taotlev inimene. See oleks lisatulu perearstidele. Kriteeriumid kanepitarvitamise lubamiseks kehtestab ja neid muudab riiklik komisjon, milles osalevad ka kodanikuühiskonna esindajad.
 • Kanepitarvitamine toimub konkreetsetes kinnistes asutustes professionaalse personali järelevalve all. Sel personalil on probleemset tarvitajat märgates alati võimalik teavitada tervisetõendi väljastanud arsti.
 • Arst võib riskide ilmnemisel iga kell tervisetõendi tühistada.
 • Kuna alkoholi ja kanepi ristpruukimisel on probleemide tekkimise oht suurem, saab kanepikohvikutes keelata alkoholi müügi ja alkoholijoobes külastajaid mitte territooriumile lubada. See hoiaks kanepi ja alkoholi ühiskonnas lahus ning sunniks inimesi selgelt valima, kumba nad soovivad lõõgastuseks tarvitada. Tõenäoliselt väheneks alkoholi tarvitamine ja see väljenduks riiklikus statistikas vägivalla, surmade ja liiklusõnnetuste vähenemise näol.
 • Lubades kanepitarvitamist neile, kelle tervist see märkimisväärselt ei kahjusta, taastab Eesti korrakaitse osa oma kultuurilisest legitiimsusest, mis kanepitarvitajate ebaproportsionaalsel karistamisel on kaduma läinud. Kui siiani võis politseinik kanepit konfiskeerides soovitada riigiiviina joomist ja prokurör Hollandisse emigreerumist, siis edaspidi saaks soovitada perearstilt kanepitarvitamise tervisetõendi soetamist ja legaalselt tarvitamist.
 • Registreeritud ostudest koos haiguslugude ja muu riigi valduses oleva infoga tarvitajate kohta kujuneb andmekogu, mille väärtus tervele maailmale on eelseisvatel kümnenditel üüratu ja mida esmajoones analüüsivad Eesti teadlased. Kanepituru regulatsioone hakkavad lähiajal reformima mitmed riigid ja Eesti niivõrd täpne ja teaduslik eksperiment oleks neile asendamatuks abivahendiks.
 • Vajadus siduda programm riiklike andmebaasidega tähendab, et kanepitarvitamise luba saaksid taotleda vaid Eesti isikutunnistuse omanikud, s.h e-residendid. Kui Eestist saab selle legaliseerimismudeli tõttu ka mõneks ajaks kanepiturismi sihtriik, siis vähemalt saame e-residente juurde ja aitame Eesti perearstikeskusi rahastada.
 • Iga müüdava grammi pealt saab riik loomulikult aktsiisi korjata. Aktsiis kataks projekti kulud; kasumi saaks riik investeerida näiteks haridusse.
 • Selline legaliseerimismudel võimaldab spetsiifiliste riskigruppide ilmnemisel piirata nende juurdepääsu kanepile. Muutes tervisetõendi saamise tingimusi, on võimalik legaliseerimise eksperimenti tagasi pöörata väga spetsiifiliste kriteeriumide põhjal. Isegi kui me läheneme ülikonservatiivselt, nii et tervisetõendi tingimustele vastab vaid mõnisada inimest, tähendab see neile inimestele siiski vanglariski kadumist nende elust ning mustal turul väheneks nende arvelt nõudlus. Samuti saaksid nad seeläbi tarvitada reguleeritud puhtusega kanepit, mitte musta turu kahtlast kraami.
 • Kõik toimub turvaliselt arstide, teadlaste ja väljakoolitatud personali järelevalve all. Võrreldes näiteks Hollandi mudeliga, on säärane lähenemine märksa ohutum kogu ühiskonnale.

Vastavalt EMORi paari aasta tagusele küsitlusele toetavad Eestis kanepituru reguleerimist tubaka, alkoholi ja ravimite eeskujul lausa 67% Eesti inimestest. Käesolev regulatsioonikava oleks esimene konkreetne mudel, mida Eesti riigikogu arutaks. Ühiskondlik tellimus on ammu olemas ja nüüd on vaja vaid piisavalt allkirju koguda.

Kanepiturule sobiva regulatsioonimudeli leidmisega tegelevad hetkel mitmed maailma riigid. Igal seni proovitud ja proovimisel regulatsioonimudelil on omad plussid ja miinused. Siin petitsioonis käsitletud regulatsioonimudel on taotluslikult äärmiselt konservatiivne, arvestamaks Eesti ühiskonna konservatiivsema poole hirmude ja soovidega. Kui säärane regulatsioonimudel on ennast tõestanud, saame seda alati ettevaatlikult liberaliseerida. Oluliselt liberaalsema mudeli puhul on aga protsessi tagasikeeramine raskendatud ja see on ilmselt üks põhjuseid, miks seni pole riiklikul tasemel soovitud legaliseerimist arutada.”

Nagu näha, siis Kaur Kenderi kirjeldatud mudel Eesti kanepituru reguleerimiseks erineb kardinaalselt minu rahvaalgatuses kirjeldatud mudelist Eesti kanepituru reguleerimiseks.

Seega leian, et õiguskomisjon on rakendanud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 15214 lõige 1 punkti 1 alusetult ning loonud seeläbi ohtliku pretsedendi Eesti demokraatia arengus.

Juhul kui jääb kehtima õiguskomisjoni tõlgendus, justkui oleks Kaur Kenderi ja minu rahvaalgatuste kanepituru regulatsiooniettepanekud “sisuliselt kokkulangevad”, nagu seadus tagasilükkamise kriteeriumiks seab, siis on edaspidi võimalik sellele õiguskomisjoni seatud pretsedendile toetudes teistel Riigikogu komisjonidel keelduda oluliste ja tülikate rahvaalgatuste menetlemisest põhjendusega, et sama valdkonda on juba viimase kahe aasta jooksul korra arutatud, mis siis, et ettepanekute sisu võib olla kardinaalselt erinev.

Riigikogu veebileht alustab kollektiivsete pöördumiste eesmärgi selgitamist kõige olulisema lausega: “Kollektiivse pöördumisega saab parlamendile teha ettepaneku, kuidas muuta kehtivat regulatsiooni või ühiskonnaelu paremini korraldada.” Ilmselgelt on kollektiivsete pöördumiste regulatsiooni loomisel eesmärgiks olnud konkreetsete parimate ettepanekute jõudmine Riigikogu töölauale. Eesmärgiks ei olnud kord kahe aasta jooksul iga valdkonda korraks arutada, vaid kaaluda konkreetseid ettepanekuid igas valdkonnas.

Eelnevalt kirjeldatust lähtuvalt, 1168 allkirjastaja õigustatud ootuste kaitseks ning Eesti demokraatia arengus halbade pretsedentide korrigeerimise eesmärgil palun õiguskantsleril võtta seisukoht, kas õiguskomisjoni üksmeelne otsus tagasi lükata minu rahvaalgatuse ülal tsiteeritud osade menetlemine Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 15214 lõige 1 punkt 1 alusel oli korrektne või on õiguskomisjon üksmeelselt rakendanud seadust valesti.

Teisisõnu, kas õiguskantsleri hinnangul saab käsitleda viidatud kahe rahvaalgatuse kanepi rekreatiivturu regulatsiooniettepanekuid “sisult kokkulangevana”, nagu viidatud paragrahv tagasilükkamise eeldusena nimetab?

Kui hiljutise ravikanepi teemalise istungi järel uurisin sotsiaalkomisjoni liikmelt Viktor Vassiljevilt, et millal võiks õiguskomisjon arutada minu ettepanekuid kanepi rekreatiivturu reguleerimiseks ja viitasin, et erinevate uuringute järgi toetab sääraseid plaane kaks kolmandikku Eesti ühiskonnast, siis vastas ta mulle: “Keegi ei soovi sooritada poliitilist suitsiidi.”

Ma siiralt loodan, et õiguskomisjoni liikmete üksmeelne otsus tõlgendada Kaur Kenderi ja minu kanepiteemalisi rahvaalgatusi “sisult kokkulangevana”, vältimaks minu ettepanekute arutamist õiguskomisjonis, ei olnud motiveeritud soovist vältida “poliitilist suitsiidi”.

Leian, et kanepiteema avameelsest arutamisest märksa ohtlikum “poliitiline suitsiid” võiks olla seaduse tahtlik vale rakendamine vältimaks 1168 Eesti Vabariigi kodaniku allkirjaga petitsiooni arutamist ühel õiguskomisjoni istungil, nii nagu seadus seda ette näeb.

Arutamise järel on komisjonil võimalik ettepanekud maha hääletada ning ongi kogu rahvaalgatuse menetlemine läbi. Aga isegi ettepanekute arutamisest keeldumine ilmselgelt seaduse vastu eksiva põhjendusega on ohtlik pretsedent, mis vajab nii õiguskantsleri kui ka avalikkuse tähelepanu.

Üksmeelse otsuse langetanud õiguskomisjoni koosseis on järgnev: Jaanus Karilaid, Raivo Aeg, Külliki Kübarsepp, Hanno Pevkur, Urve Tiidus, Hardi Volmer, Olga Ivanova, Uno Kaskpeit, Liisa Oviir, Valdo Randpere ja Toomas Vitsut.

Need inimesed otsustasid üksmeelselt, et Kaur Kenderi ja minu kardinaalselt erinevad ettepanekud Eesti kanepituru reguleerimiseks on “sisult kokkulangevad” ning seega pole väärt ärakuulamist ega arutamist.

Lugupidamisega,
Elver Loho

26 Comments

 1. BOOOMM! Hea töö Autor!

  Aga väga tülgastav on, et need vennad ei vaevu isegi lugema, mida ettevõtlikud mehed kirjutavad! Täiesti jabur…:( See on palju, 10 lehte teksti. Palju Loho ettepanekus lehekülgi oli, kas on tõesti võimatu lugeda ja arutada?

 2. Ma saan aru küll, miks ei vaevuta seda tõsiselt kaaluma või isegi süvenema sellistesse etepanekutesse.

  Esiteks on see üks ütlemata totter ettepanek – kehtestada jõhkralt piirav “regulatsioon” asjale, mis tegelikult ei vajanud üldse mitte mingisugust regulatsiooni vähemalt 5000 aastat, ilma et oleks ühtki mürgitus või üledoosi juhtumit, mitte iialgi. Loho ettepanek jätab võhikule mulje nagu üritataks kuidagi ära legaliseerida tuumajäätmete tsiviikäibesse toomine, või midagi veel hullemat. Absurdne režiim ei ole parem kui Duterte või Reinsalu omad, kuigi annaks ehk mõnele võimaluse tootmiseks (ekspordiks?). Kanep on fenomenaalselt ohutu ravimtaim, teist sellist ei ole tervel planeedil, viimne kui üks on kaugelt toksilisem, ka kõige tavalisemad ja igapäevasemad, nagu kummel või pärnaõied. See peaks olema iga petitsiooni peamine point – ei ole vaja politseiriiki.

  Medikaliseerimine on teine tupik, nagu 11.aprilli SK istungil kuulda võis – “meditsiinilise näidustuse” puhul on juba täna võimalik kanepisaadusi importida, Jesse kinnitab, et ametnikud oskavad seda, teevad umbes 5000 korda aastas, ja see on tõsi. Lihtsalt “näidustusi” ei ole eriti… Ega tule ka, sest kanep on nn. orb, selle pealt ei ole võimalik ravimitööstusel raha teenida, kusjuures ravimikatsetuste programm *ühe* näidustuse tekitamiseks maksab min 100 miljonit EUR. Kes seda teeks orvuga?

  Ravi-kummiliimi soovitanud Sulev Vahtre ei ole kindlasti hoolimatu ega pahatahtlik, tal lihtsalt tõmbub kõht krampi ja mõistus kustub kui ta kuuleb sõna “narko..”… Jah, Charlotte Figi sai küll terveks “ja see hoiab lootusi üleval” aga kuna tegemist on siiski “narkoootilise joobega” ei ole võimalused selle kasutamiseks paremad kui ravi-kummiliimi puhul 🙂
  Ta ei tule tõesti selle pealegi, et “narkootiline joove” on (ilma igasuguse objektiivse sisuta) püha inkvisitsiooni troikade mendikeel.

  Sama lugu oli riigisakslastel juutidega, kohe peale sõja lõppu võeti USA okupatsioonivägede poolt vahi alla hulk sakslasi, kes kelkisid võimude ees sellega mida nad olid juutidele teinud, saate aru – nad leppisid sellega, et sõda ja hitler olid “pahad” aga neile ei mahtunud veel kaua aega pähe, et nad eksivad juutide osas ja olid siiralt imestunud kui ameeriklased ei jaganud nende arvamust, et juudid said mida nad väärt on…

  Ajupestud inimesed vajavad tõest informatsiooni ja seda kaua ja kannatlikult, dr. Lester Grinspoon kirjutas aastal 1967, et tal kulus aastaid kirjandusega töötamiset enne kui ta sai aru, et ta on olnud ajupestud, tegelikult ei olegi kanepil ühtki neist omadustest mille eest see ära keelati… (OK, võib-olla džässi ja svingi see ikkagi natuke põhjustab :).

  • Ma olen kanepi koha pealt üpris ükskõikne/tolerantne. Ise ei tarvita, pooldan dekriminaliseerimist.

   Aga kui loen väiteid, et “viimne kui üks (muu) taim, kaasa arvatud kummel ja pärnaõied, on kaugelt toksilisem kui kanep”, siis paneb see paratamatult kahtlustama, et ajutegevusele see kuidagipidi pärssivalt peab mõjuma…

   • See on kõigi vasakäärmuslike asjadega nii…..vasakäärmuslased ise oma viha ja valedega lükkavad avalikkuse teisele poole.

    Suvaline kodanik küsib süütu küsimuse ja vastuseks kuuleb et ta on Kremli poolt kinni makstud või ajupestud või lihtsalt harimatu vihkav oss, kes esimesel võimalusel peksaks naist, foobiks homot, viskaks neegrit kiviga ja gaseeriks 6 milli juuti ära.

   • Kahtlusele saaks otsida alust, näiteks lugeda midagi kanepi farmakoloogiast.
    Otsida kirjandusest üles mõisted ED/TD/LD ja siis võrrelda, mis on teada kanepi jt ravimtaimede kohta.

    Kui Teil peaks õnnestuma leida kasvõi üks ravimtaim, mille efektiivse ja letaalse doosi vahekord on ~40 000 siis ma võtaks oma väite tagasi ja tunnistaks viga. Deal?

    • Kes kirjandusest otsida ei viitsi, siis neile lühiteadmiseks, et mõjuv annus Effective Dosage, terapeutiline laius Therapeutic Frequency, mõjuva annuse ja eluohtliku annuse vahe ja eluohtlik annus Lethal Dosage on väga suhtelised ja sõltuvad mitmetest asjadest, nagu soovitud efekt, koostoime sisemiste teguritega, inimese tervislik seisukord, sugu, vanus, rass jne…

     Ja ka välistest teguritest, ntx. manustamise viis, manustamise aeg, lisaained, keskkond …..

     Ja ka mõõtmistingimustest. Alkoholi efektiivset doosi võib mõõta nii kompuutertomograafiga, mis tuvastab Gaba retseptorite minimaalse aeglustumise, vereanalüüsiga, väljahingatava õhu analüüsiga ja ka kodanikuanalüüsiga, et siis tüüp on täis nagu siga.

     Ja ka kõrvalistest asjaoludest. Kui keegi purjus pilves olekus ennast sodiks sõidab, kas siis see on alko narko surm või mitte ? Aga kui keegi kedagi teist surnuks sõidab, mis siis?

     Seetõttu on praegu meditsiinilisest kommunismist, et siis kõik võrdsed, loobutud. Mõned seda küll veel praktiseerivad , kasvõi sõjavägi kes kasutab ntx terminit LD50 ja see peaks tähendama, et mingi kemikaali kasutamise korral peaks pooltel inimestel tekkima soovitud kohas, soovitud aja jooksul, soovitud tingimustel, soovitud efekt ntx teadvuse kaotus. Ja pooltel mitte. Huviline võib Dubrovka teatrit googeldada ja lugeda mis selliste keskmiste numbrite kasutamisega võib juhtuda.

     Letaalsus pole aine ohtlikuse hindamisel sugugi ainus mõõtemeetod. Egas surnud ei pea olema, eluaegne tervisekahjustus või elukvaliteedi kahjustus või mõni muu jama võib ka tekkida.

     Narkoment pole ka letaalne. Pole meil ju surmanuhtlust. Kukud kanepiga kinni, sitsid aastake paar või rohkem ja siis lastakse välja. Narkomendi LD on ümmargune null. Milles siis narkokeelu probleem üldse on ?

     Vaat nii on lood nende ED/TF/LD dega. Praeguses poliitilises olukorras võib veel termini RD ka kasutusele võtta. RD tähendab Russian Dosage ja probleem seisneb selles, et tegelikult on kanep ohutu aga FSB tehnikud pääsevad kanepikasvatustele ligi ja sokutavad müügil olevasse kanepisse igat sorti pahasid kemikaale, mis tekitavad skisofreeeniat, psühoosi ja muud kanepile süüks pandavat.

 3. Mina olen kanepi legaliseerimise pooldaja. Mina legaliseeriks kõik muu keemia ka. Las Darwini teooria teeb oma tööd. Las usuhullud söövad, süstivad ja suitsetavad mida tahes. Lähevad kasti kasti ja muld peale. Peale seda on normaalsetel inimestel parem elada. Hitleri Saksamaal polnud mitte ühtainsat narkokeeldu. Keegi ei tea kui palju hulle kärvas, keegi neid ei lugenud ega keegi ei nuta neid taga ka. Tahad oma elu ära solkida, aga palun.

  Aga riiklikul tasemel vist sellist asja ikkagi enamuse arvates teha ei saa. Suvaline nõid saaks 1000 + allkirja kokku ja siis tegeleks riigikogu ainult MMS,i , 6000 aasta vanuse laperguse maakera, aura, jooga, nõelravi, maarohtude ja muu säärasega.

  Lisaks oleks vaja hakata posijaid haigekassa poolt rahastama, UFOde maandumisplatsi meil pole, poltergeisti õigused on kaitseta. Samamoodi nagu militaarse identiteediga inimesedki. Kodanik peab ennast Napoleoniks aga teda ei lasta peastaapi vaid pistetakse hoopis hullumajja.

  Vbolla peaks hoopis allkirju koguma, et kas usuhullusega peaks tegelema valitsus või siis jääks see ikka psühhiaatrite kompetentsi. Järgmine küsimus on kindlasti patsiendi-arsti suhe. No kui kodanikul on ntx kõõm ja kodanik tapleb arsti kabinetis, et kirjutatagu talle fentanüüli välja, kas siis arst peaks seda tegema või mitte ?

  Tegelikult kogu lugu taandub isikuvabaduse peale. Kas lõugavad hullud peaksid oma tahtmise saama või siis on normaalsetel inimestel õigus ennast ja oma eluviisi kaitsta ? Ma ise arvan, et kogu lugu lõpeb sõjaga. Mitte kunagi ajaloos pole hulludest muud moodi jagu saadud.

  Noorele kanepihuvilisele teadmiseks, et mujal maailmas on asjad juba sinnamaale arenenud, et kui sul on mingit sorti kanepitarvitamise ajalugu, siis tööandjate jaoks on see punane joon ja Sa oled igaveseks out. Psüühikahäired on suur probleem, tööandjad teavad seda ja üksainus joint muudab sind igaveseks unemployablex.

  • Et siis Sulev Vahtre välja toodud Juure ravim-kummiliimi analoogia peab ILMSELGE SPETSIALISTI arvamusel paika, jah? Istu sisse, kaks.

  • Isikuvabaduste hulka peaks kuuluma tõesti ka vabadus muuta oma teadvuse seisundeid ka millegi muu kui ainult selle ühe rängalt neurotoksilise depressandiga, mis on millegipärast peaaegu kohustuslik. Kõik teised asjad kas juba on keelatud ainete nimekirjas või lisatakse sinna peatselt, mis õigusega? Kes andis õiguse dikteerida ja tsenseerida kodaniku teadvust? Orjale saab öelda, et tema toit on vesi ja kartul (ja sellest tehtud põletatud viin), aga kes on see kes saab vabale täiskasvanud kodanikule keelata alkoholist 100 korda (ecstasy), 1000 korda (LSD) või 1 000 000 (kanep) korda vähem mürgiseid aineid? Rahvas saab sõnast “narkootikum” aru nii, et need on asjad mis on alkoholist ja tubakast palju hullemad (s.t. mürgisemad ja kahjulikumad) ja seetõttu ei saa neid vanuse- ja müügiajapiirangutega reguleerida, selliseid on keelatud ainete nimekirjas ehk paar-kolm tükki, heroiin-fentanüül jne. Loomulik oleks, et sellised asjad nagu Kratom (mis keelati ära kuna võib põhjustada “eufooriat”) või Salvia Divinorum (mis kuuldavasti võib “hallutsinatsioone” põhjustada), mis ei ole mürgised ja ei kahjusta tervist, kõrvaldatakse sellest nimekirjast, sest nad on seal riikliku kelmuse tulemusena ja neid kasutatakse süütute inimeste dehumaniseerimiseks/represseerimiseks.

   Võitlus narkomaania vastu on uus ja poliitkorrektne võitlus juutluse vastu, või nõiduse või libahundiks käimise või ketserluse vastu. Kõik need sõnad on vähemalt omal ajal ja omas ruumis tekitanud ajupestud inimestes sarnaseid reaktsioone, selliseid mis välistavad ratsionaalse arutelu automaatselt.

   Psüühikahäireid jääks kindlasti kordades vähemaks kui populaarse närvimürgi asemel kasutataks rohkem psühhedeelikuid, ainus tõeline “narkokuritegu” on see mida sooritab riik kodanike vastu, alates Anslingerist ja Nixonist, kuni meie IRL-i töllakas-ajatolladeni välja (kellest ühele meeldib kuuldavasti end oma suur-ameerika punkris püksisittumiseni täis kaanida, terviseks).

 4. “””…….Kes andis õiguse dikteerida ja tsenseerida kodaniku teadvust?…..”””

  Nuh. Meil on mingit sorti jumalikku valgustust saanud inimesed, kes arvavad, et neil on mingilt kõrgemalt jõult saadud õigus teistele inimestele ette kirjutada, mismoodi nad elama peaksid. Neid valgustatud inimesi nimetatakse kommunistideks ja nende soove inimõigusteks või euroopa väärtusteks või mõni muu kõlav nimi. Ja kuna 99% inimestest ei taha neist inimõigustest ja väärtustes midagi teada, siis on kommunistidel ka Jumalalt saadud õigus vägivalda kasutada.

  No näiteks kui sina ütled abrakadabra ja mulle see sõna ei meeldi, siis pole minul midagi teha. Aga kui kommunistile see sõna ei meeldi, siis ta keelab selle ära, sildistab sind natsiks, antifa pätid peksavad sind läbi ja peale selle lähed veel vihakõne eest vangi.

  Kommunistidel on õigus käskida keelata ja karistada. Sina ja mina peame vait oleme ja tegema mida kommunistid käsivad. Sest muidu Eesti ei jää püsima, majandus kukub kokku, Venemaa tuleb kallale, hullunud massid hakkavad juute neegreid ja homosid killima, kliima soojeneb nii et elu lakkab, Hitler ärkab ellu ja põhimõtteliselt tuleb maailmalõpp.

  Lohutuseks nii palju, et hetkel Euroopas toimuvat vaadates tundub jäme ots natside käes olevat ja kui me natsionaalsotsialismi taastame, siis kaotatakse kõik narkoseadused ära, viimane kui üks. Nii et kannata oma kanepiga natukene.

  • Vaevalt me “natside” teist tulemist näeme, iga hullus on ühtlasi ka iseenda vaktsiiniks.

   Ei tule ka uut võitlust libahuntide või nõidade vastu, kuigi selle elemendid on säilinud “Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete” nimekirjas, mis sisaldab kõiki peamisi šamaanirohtusid ja ka nende sünteetilisi analooge, nüüd juba tervete klasside kaupa. Samal kursil jätkates ei lähe enam kaua kuni lubatud ongi ainult kartul ja vesi.
   Tänapäeva hullus on “narkosõda”, “sõda narkootikumidega”. See on täpselt sama loll jamps nagu võitlus libahundiks käimisega, või võitlus rassihügieeni rikkumise vastu. Ainult et veelgi suvalisem, igaühele võib nutsukese rohelist taskusse sokutada ja ta siis telekaamerate ees vahistada, ei pea enam juut ega neeger olema. Ebainimeste menetlemine on ka lihtsustatud, kiirmenetlus troikaga. Umbes pooled vangid istuvad meil kinni libahundiks käimise eest.
   Kui asi oleks rahva tervises (NB! mitte segi ajada “Rahvatervisega”, mis Ravimiameti hinnangul on seda parem, mida rohkem ravimeid müüakse apteekides, ühik on järelikult kilogramm/per capita), siis oleks keelatud tubakas ja alkohol, fentanüül ka, aga seda ei olekski turul ilma moonutuseta, mida “sõda narkootikumidega” tekitab. Keegi ei tahtnud tegelikult fentanüüli. Ilma tahtlikult õhutatud hulluseta teaksid kõik inimesed, et alkohol on palju hullem kui enamus keelatud aineid ja oskaksid vastavalt vajadusele valida ohutumate alternatiivide hulgast (ning neid mõistlikul viisil tarvitada). Tervisega oleksid palju paremad lood ja ravimite müük kahaneks… Võib-olla see ongi probleem, kuuldavasti juhitakse eesti tervishoiusüsteemi ravimifirmade turundusüksuste poolt, mõned suurte kogemustega arstid igal juhul arvavad nii (ja saavad meedia kaudu solki kaela).

   • Ravimifirmad ei hakka küll iialgi kanepiga müttama sest see asi lihtsalt ei ravi mitte kui midagi. Kanepil on imeväike toime keemiaravi kõrvaltoimete leevendamisel aga risk on meeletu. Ajutise ebamugavuse leevendamise hinnaks on eluaegne psüühikahäire.

    See va “ravikanep” on ju paljudes kohtades legaalne. Hollandis on kanep aastakümneid kõigile legaalne ja sellegi poolest ei taha ükski ravimifirma ega apteek ega meditsiiniasutus ennast oma nime all müüdava kanepipreparaadiga naerualuseks teha.

    Võrdlus ravikummiliimiga on igati kohane. Või suudab keegi nimetada mõne haiguse, mille ravis Holland muust maailmast edukam on ? Rääkige keegi mõnest Hollandi haiglast mis kanepiravi kasutab ja mõnda tõbe sellega edukalt ravib ?

    • Inimesega kes vaidleb suure hoolega aga ei tea teemast mitte midagi ei ole tegelikult mõtet rääkida, sellistel läheb kohe meelest kõik mida ta äsja kuulis, asjatu vaev ja tühi vaimunärimine.

     Aga olgu, toon ühe näite (mille huviline oleks leidnud ise RK SK 11.aprilli istungi videost) – Sativex.
     See on GW Pharmaceuticals’i toode, mis on tehtud kanepiõiest eraldatud ekstraktist.
     https://www.gwpharm.com/products-pipeline/sativex

     Niisiis on naerualused tegelikult endiselt idioodid kes võtavad suu täis ja lämisevad teemal milles nad on purulollid.

     • Ja millist “ravimit” peale Sativexi see GW veel toodab ? Mitte ühtegi, eks ole sest GW pole ravimifirma.

      Miks ükski ravimifirma Sativexile konkurentsi ei paku ? Sellepärast et Sativex ei ravi mitte kui midagi ja ükskõik milline teine kanepipreparaat ka mitte.

      Background[edit]
      Doctors Geoffrey Guy and Brian Whittle founded GW Pharmaceuticals in 1998. That year they obtained a cultivation license from the United Kingdom Home Office and the MHRA, allowing GW Pharmaceuticals to cultivate cannabis from seeds and clones to conduct scientific research concerning the medicinal uses of the plant.[7][8]
      HortaPharm[edit]
      In July 1998, GW Pharmaceuticals collaborated with HortaPharm B.V., a cannabis research and development business based in the Netherlands,[9] founded by two expert horticulturists from California,[10] Robert Connell Clarke[11] and David Paul Watson, also known as ‘Sam the Skunkman’. [12] HortaPharm grew medicinal strains for the Dutch government.[13][14] [15] [16]

      https://en.wikipedia.org/wiki/GW_Pharmaceuticals

      Ojee, 1998 asutatud ja 20 aastat juba tegutsevad, Suurbritannia ja Hollandi valitsuste litsentsid ja puha. Nutame nüüd kõik lörinal, kuidas vaestel kanepimeedikutel tegutseda ei lasta.

      20 aastat n ravimi toime uurimiseks üsna pikk aeg Küsime siis veel ühe korra, et mis tõve ravimisel see Sativex on siis teiste ravimitega võrreldes suuremat edu saavutanud. Samuti küsime, miks suurkorporatsioonid pole oma preparaati välja lasknud ?

     • Ma saan aru, et wonder on troll, kes ei tea mitte midagi ja ei tahagi teada.

      Ravimifirmad on kanepis sisalduvaid toimeaineid, näiteks THC-d, sünteesinud ja müünud eri kaubamärkide all – Marinol, Dronabinol, need on keemiatehases toodetud erakordselt jõledate kõrvaltoimetega solk, mida ei oleks mitte kellelegi vaja kui ei oleks “narkosõja” hullust. Looduslik toimeainete kooslus, nagu see esineb taimedes, on palju kordi tõhusam ja ilma ebameeldivate kõrvaltoimeteta, põhjuseks nn. kaaskonnaefekt (entourage effect).
      See “äri” on käinud juba üle 30 aasta, ju siis ikka on leitud ka ravitoimeid, isegi sünteetilise rämpsu juures.

      Sativex on palju parem kui sünteetika, aga ka kümneid kordi kallim kui õisik, mida saab aurutada ilma suitsetamise kõrvalmõjudeta ja mille toime on tõhusam. Näiteks migreenipeavalu vastu ei ole tänaseni mitte midagi võrreldavat olemas, samuti astma ja glaukoomi vastu, eriti kui arvestada ka kõrvaltoimeid.

      Konkurentsi pakkumine on raske nõiajahi pärast, samuti on erakordselt raske korraldada uuringuid, ilma selleta aga ei lisandu “näidustusi”.

      Kuna ohtlikke kõrvaltoimeid ei ole teada, vaatamata kulutatud kümnetele miljarditele ja 50 aastat kestnud pingutustele, siis võiks selle ravimtaime rahule jätta – las inimesed ise otsustavad kas neil on sellest kasu või mitte, midagi halba ei juhtu nendega, see on 100% teada.

      dr. Lester Grinspoon, kes on ise Harvardi psühhiaater ja kanepit uurinud üle 50 aasta, kinnitab, et “kanep on märkimisväärne juba selle poolest, et paneb segast ajama peamiselt neid kes seda ise proovinud ei ole”. Skisofreeniat kanep ei põhjusta, see oli skisofreenikutel juba enne olemas, küll aga aitab see võidelda mõnede sümptomitega ja sealt on pärit ka korrelatsioon (millega lolle hirmutatakse).

 5. Viimased uudised narkorindelt.

  “Let me be clear about marijuana. It is a potentially dangerous gateway drug that frequently leads to the use of harder drugs. Additionally, science tells us that it is not only psychologically addictive but can also have profound negative impact on the still developing brains of teens and up through the early 20s.

  Last month Sessions said:

  “I reject the idea that America will be a better place if marijuana is sold in every corner store. And I am astonished to hear people suggest that we can solve our heroin crisis by legalizing marijuana — so people can trade one life-wrecking dependency for another that’s only slightly less awful.”

  http://www.salon.com/2017/04/18/war-on-weed-homeland-security-secretary-calls-marijuana-a-potentially-dangerous-gateway-drug/

  See uudis on igal pool üleval. Kommentaare on seinast seina ja tundub, et kanepi aktiviste tahetakse võrdsustada rassismi aktivistidega. Et siis kanepi propageerijal peaks minema sama räbalasti kui rassismi propageerijal või holokausti või kliimasoojenemise eitajal.

  Tundub, et nõiajahist lõugajad saavadki lõpuks nõiajahi. Rassistiga või holokausti eitajaga ei pea keegi debatte. Kommentaaride põhjal tundub, et kanepidebatt läheb rassismi ja holokaustidebatiga ühte patta.

  Ma panin selle Saloni lingi sellepärast, et see on usaldusväärne allikas. Igaühel on võimalus sedasama uudist ja kommentaare mujalt lugeda ja tulevikku ennustada.

 6. Kuidas nii, et saavadki? See JUBA on nii nõiajaht kui ka juutide gaasitamine, vähemalt moraalses mõttes igati sama värdjalik. Sessionsil võib ju olla õigus selles, et lapseeas ei tasuks väga ohtralt kanepit tarvitada, on tõesti võimalik, et see mõjub halvasti hilisemale akadeemilisele karjäärile, aga olgem ausad ohter alkoholi tarvitamine õrnas eas on veel miljon korda hullem. Ja kes oli see kes nõudis kanepi täielikku legaliseerimist laste jaoks?
  Nõiaküttide agitatsioon ja propaganda, ilma vähimagi aluseta, sellist nõudmist ei ole kunagi esitatud.
  Räägitakse “sõltuvusest”, mis on tehniliselt tõsi, aga tuleks kindlasti lisada, et see on vähemalt 7 korda nõrgem kui kohvisõltuvus. “Potentsiaalselt ohtlik lävepaku-uimasti” on tõeline pärl, ei tähenda mitte midagi, aga näe, kellbib lollikesi külge küll… 🙂

  • “”….. Ja kes oli see kes nõudis kanepi täielikku legaliseerimist laste jaoks?….”””

   Well, see olin mina, kes propageerib natsivärki, mille juurde käib ka igasuguste narkoseaduste täielik puudumine. Rõhk sõnal, propageerib. Ma ei nõudnud oma teada mitte midagi.

   “”….Kuidas nii, et saavadki?…””

   See oli minu komentaaride ja blogide ja sotsiaalmeedia põhjal kokku pandud prohvetlus. See uudis on praeguseks hetkeks veel rohkem levinud kui 24h tagasi nii et ükskõik kes võib oma isikliku avaliku arvamus uuringu teha ja tulemuse teada anda.

   Mulle jääb igatahes jääb mulje, et USA ja Lääneriikide elanikkond hakkab igat sorti progressiivsete asjade peale kole vihaseks minema. Huviline võib otsingusse panna ka sõna crybully. See on tegelane, kes kiusab teisi ja samal ajal lõugab, et hoopis teda kiusatakse.

   • wonder, kui “kiusamise” alla käib ka trollimine, siis sina vist oledki see crybully? 😉
    Ja on päris ilmne, et sa oled laps, arvatavasti sel sajandil sündinud, võib-olla 12-14. Am I right?
    Muidu sa teaksid, kasvõi raamatutest ja filmidest, et hipid kes jumaldasid kanepit ja kuulutasid, et “a joint per day keeps the doctor away” olid patsifistid ja võitlesid just nimelt “natside” vastu, või siis sõjardite jms. Kui “lääneriikide elanikkonnal” hakkab miski asi närvidele käima, siis igal juhul ei ole see asi vabadus või hipid kes seda propageerisid…
    Segadus on ilmne ja selles on ka oma positiivne külg – asi saab ainult paremaks minna 🙂

    • Well….mina ei algatanud ravikanepikummiliimi debatti nii et mina pole troll. Sina ja teised ohtliku meelemürgi promojad seletavad 24/7, et see jubedus justkui raviks midagi või siis oleks lihtsalt süütu meelelahutus.

     Mina saadaks kanepi heameelega ajaloo prügikasti teistele ussiõlidele seltsiks. Aadrilaskmine, tarkade kivi, palverännak, nõelravi, käte peale panemine, punane ja valge kärbseseen ja muu jamps on legaalne, nii et kui keegi tahab sellega vähki ravida või lihtsalt vaba aega sisustada, siis lasku käia.

     Hipidest rääkides, noorem rahvas nõuab hetkel pensionisüsteeemi ära kaotamist. Hipid selle supi kokku keetsid ja kui nüüd vanuriteks muutunud hipid hooldust vajavad, siis olgu nii kenad ja pöördugu neegrite, latiinode või moslemite poole. Hipidel on hulga suuremad probleemid tulemas kui kanepi puudumine. Kõige suurem probleem on see, et noorem põlvkond kavatseb neid nende sigaduste eest vastutama panna. Ntx rikastada neid erinevusega vastu nende enda tahtmist.

     Aastaid tagasi käisid valged lapsed erinevas koolis vastu oma tahtmist. Nüüd on need lapsed suured ja põlevad soovist hipisid nende enda soovitud ühiskonda elama panna. Kunagi ammu oli aeg kus nutvaid valgeid lapsi bussitati desegreeritud kooli neegritele retsimiseks. Lähemas tulevikus tuleb aeg, kus needsamad suureks kasvanud lapsed veavad röökivaid penskareid lennujaama, et nad kuhugile Islamiriiki või Kesk Ameerika narkokartellide aladele inimlikkust, avatust väärikust ja haridust omandama saata.

     Tuleviku vastu huvi tundev kodanik leiab küllap omal käel netist üles videod kasvõi naabrusest asuva Rootsi vanadekodudes toimuva õudustest ja loeb video alt ise noorte rootslaste kommentaare õiglusest ja kurjuse karistamisest.

     Huvitavad ajad on tulemas, kas pole ?

     • “I learned that, despite my training in medicine and science, I have been brainwashed like just about every citizen in this country” – Dr. Lester Grinspoon

      https://www.facebook.com/gregor.zorn.consultant/videos/1706294292978908/

      Ajupesu on võimas tehnoloogia, selle abil saab muidu igati ratsionaalsed inimesed panna uskuma täiesti jaburat solki, vaatamata nende hariduslikule taustale. Ainus asi mis selle vastu aitab, on isemõtlemine ja hoolikas uurimistöö, sellega aga on asjad aina hullemas konditsioonis, tuleb tunnistada.

      Kui keegi tahab kanepi ohtlikkuse omale selgeks teha, siis alustada tuleks algusest, s.t. siit – http://digital.nls.uk/indiapapers/browse/pageturner.cfm?id=74908458
      ‘Report of the Indian Hemp Drugs Commission, 1894-1895’
      See oli esimene kord kui poliitikud hakkasid kahtlustama, et äkki kanep põhjustab hullumeelsust ja lasid ametnikel asja uurida seal kus sajad miljonid inimesed olid seda taime sajandite vältel massiliselt kasutanud – Indias. Kümnete miljardite inim-aastate akumuleeritud kogemus näitas ühemõtteliselt, et mõõdukas kanepitarvitamine on tervisele kasulik ja ka massiivne ületarvitamine ei tekita nähtavat kahju, olles küll indikaatoriks, et miski probleem vajab lahendust.

      Huvitavad ajad jah, aga ma arvan, et wonderi prohvetivõimed lubavad küll “ennustada” seda mis toimus juba 70 aastat tagasi, tuleviku ennustamiseks sellest ei piisa.

 7. Wonder says – “Ja kuna 99% inimestest ei taha neist inimõigustest ja väärtustes midagi teada…”

  Sa tahtsid ilmselt öelda, et 99% nendest pihkuritest, kellega sa aegajalt circle-jerkida harrastad?
  Juba sinu hoiakud ja tsitaadivalikud annavad mõista, et empaatiavõimelisest ja laia silmaringiga inimeseloomast on asi ilmselt kaugel. Mine kalla veel üks pits ja haugu poe taga pingil sõpradega selle üle, kui perses see maailm praegu ikka on, seni kuni ülejäänud taaskasutatavaid kosmosesüstikuid, detsentraliseeritud energiavõrku, detsentraliseeritud valuutaplatvorme, tehisintelekte, isejuhtivaid ja lendavaid autosid arendavad ning teaduspõhist uimastipoliitikat edendavad.

  Aeg oma otsimukusagarat kasutama hakata või ajale ja ühiskonnale jalgu jääda, peremees.

  • Hetkel vist polegi muud teha kui endale üks pits kallata.

   Ja pealt vahtida, kuidas miljonid teistsuguste rusikahoopide all üles kasvanud valged USA ja Lääne Euroopa noored lõpuks kommunistid oma kuritegude eest vastutama panevad.

   1917 see algas ja 2017 see lõpeb. Hullumeelsuse sajand on läbi.

 8. Vahet kas kanep on seaduslik või mitte? Igaüks kes tahab saab kätte, ostab või kasvatab nii või naa.. Seda jahuda , et kanep on mingi süütu või isegi kasulik taim, saab ainult täielik lollpea või ignorant… Kanepi pikaajalisel tarvitamisel on skisofreenia garanteeritud, räägin seda oma lähedaste kogemusest.

  • Naljatilk – *ignorant* on see kes ei ole kirjandusega tutvunud, mitte vastupidi 🙂
   Lollpeaga on samamoodi, aga seda ei saa õppimisega arstida. Kui üldse, siis ainult õige pisut.
   Kes on lugenud, need teavad, et skisofreenia on pärilik, kehvad geenid on selle põhjuseks. Kanep võib vallandada esmase psühhoosi, aga veel kindlamalt teeb seda alkohol, niisiis, kui keegi teab omast käest (näiteks oma lähedaste kogemusest), et tal on kehvad geenid, siis võiks ta tõesti hoiduda nii kanepist kui ka alkoholist, viimasest aga eriti hoolikalt. Kanepipsühhoos on väga haruldane, alkoholipsühhoos pigem igapäevane.
   Teistele kõigile on kanepist ainult kasu, isegi kui seda ei tarvitata.

 9. Toreda kähmluse korraldasite siin kommentaarides.
  Aga mul hoopis selline küsimus – kas õiguskantsler sellele pöördumisele midagi vastas ja kui vastas, siis mida?

Submit a comment

Massive Presence Website