NIHILIST.FM ja Kunnuse lugu

In SNAP

Õiguslikult vaadeldes ei ole tegemist ei paroodiaga ühelt poolt ega identiteedivargusega teiselt poolt. Nimelt, mõlemad nimetatud on selge sisuga õigusmõisted: esimene neist on autoriõigusega kaitstud teose vaba kasutamise erandiks ning teine karistusseadustikus sätestatud koosseisuks.

Kvalifitseerides toimunut on tegemist isiku nime kasutamisega. Võlaõigusseaduse § 1046 sätestab, et õigustamatu isiku nime kasutamine on õigusvastane. Samas – õigusvastasuse hindamisel tuleb arvestada rikkumise liiki, põhjust ja ajendit, samuti suhet rikkumisega taotletud eesmärgi ja rikkumise raskuse vahel. Rikkumine on õiguspärane ka juhul, kui erinevate seadusega kaitstud hüvede või avalikkuse huvide kaalumisest ja võrdlevast hindamisest tuleneb, et rikkumine oli õigustatud.

Antud juhul tuleb vaadelda isiku õigust enda nimele ning seda, kas isiku nime kasutamises eksisteeris selline eesmärk ja põhjus, mis selle kasutamise üles kaaluks. Nihilist.fm seadusega kaitstud õiguseks saab olla isikuandmete nõusolekuta kasutamise õigus ning väljendusvabadus. Isikuandmete nõusolekuta kasutamiseks tuleb kõne alla nõusolekuta kasutamiseks seaduses sätestatud erand ajakirjanduslikul eesmärgil.

Üldise õiguse maades nimetatakse seda õigus isiku nimele ja kujutusele tuntusõiguseks. Näiteks võib tuua olukorra, kus Paris Hilton (s.o. kuulsus, kes on kuulus kuulsuse tõttu) esitas hagi postkaardi tootja vastu, kes lõi kaardi, millel parodeeriti Paris Hiltonit. Test, mida kasutatakse lubatavuse hindamisel on, kas vaidlusalune teos on piisavalt ümberkujundav, et see on selgelt avaldaja väljendusvabaduse produkt ning seos isiku nimega ei ole nii äratuntav ning eraldi eesmärgina käsitatav.

Antud juhul võib väita, et pigem on tegemist õigustatud nime kasutusega, sest teksti avaldamiskoht oli üheselt mõistetavalt paroodiline. Sõna nihilism ise tähistab teooriat, mis kuulutab mitte millessegi uskumist, usutavust mitte millegi või mitte mingite eesmärkide järgimist. Täiendavalt oli tavalisele lugejale selget tajutav, et lehekülg ei ole seotud M. Kunnusega vaid Kaur Kenderi ja teiste isikutega; tekst oli piisavalt teistsugune M. Kunnuse tavapärastest tekstidest; teksti kontekstist oli mõistetav, et tegemist on paroodilise tekstiga (kommentaatorid mõistsid, et tegemist oli naljaga, nt kommentaator „rereew“ kell 8:54, 25.06).

Mööname, et tegemist on siiski küsitava olukorraga arvestades ajakirjandusliku erandi rakendumise tingimusi (kas eksisteeris avalik põhjendatud huvi jmt).

Lugupidamisega
Karmen Turk
Vandeadvokaat
www.torv.ee

Submit a comment

Massive Presence Website