Lendab otse käopessa

In KÕRGNIHILISM

Lp kohtunik Leo Kunman
Harju Maakohus
Liivalaia kohtumaja
Liivalaia 24, Tallinn

24.05.2016

Kriminaalasi 1-15-11024

Süüdistatav: Kaur Kender

Kaitsja: vandeadvokaat Paul Keres
Advokaadibüroo Glikman Alvin & Partnerid

KAITSJA SEISUKOHAD SEOSES EKSPERTIISIGA

1. Kohus möönis 13.05.2016 istungil, et asjas võib olla põhjendatud Kaur Kenderile kohtupsühhiaatrilise ekspertiisi määramine ning määras eksperdile esitatavate küsimuste osas ettepanekute tegemise tähtajaks 24.05.2016.

2. Kaitsja eksperdile küsimusi ei esita.

3. Esiteks ei ole prokuratuur kuidagi põhjendanud, millise tõendamiseseme asjaolu või muu kriminaalmenetluse asjaolu tõendamiseks ta ekspertiisi taotleb. Prokuratuur ei väida, et Kender ei ole süüdiv või et ta oleks piiratud süüdivusega (KarS § 34-35).

4. Teiseks leiab kaitsja, et õiglase kohtumõistmise juurde ei kuulu kaitseversiooni a priori alavääristamine ja – mis veelgi olulisem – süüdistava väärikuse alandamine. Prokuratuur taotles psühhiaatrilise ekspertiisi määramist seetõttu, et prokuratuuri hinnangul kujutab süüdistatava ja kaitsja väide valikulisest menetlusest “vandenõuteooriat” ning seetõttu on tarvilik Kenderit psühhiaatri poolt kontrollida. Kaitsja osundab, et Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikas on valikulise menetluse kaasuseid mitmeid ning seda on EIÕK Art-de 6 ja 7 põhimõtetel tunnustatud kui õiguslikult põhjendatud kaitseargumenti.

5. Paraku ei ole kaitsja ja süüdistatava valikulisel menetlusel põhinev vastuväide “vandenõuteooria”, vaid hõlpsalt kontrollitav fakt. On teada, et sama teksti (UNTITLED 12) avaldasid samas serveris peale Kenderi veel vähemalt 47 tuntud isikut (nn lapsporno võimaldamine KarS § 178 lg 1 järgi), ent neist kellegi suhtes ei ole algatatud kriminaalmenetlust. Kohtus oli uurimise all markii de Sade’i “120 päeva Soodomat”, mis on kirjanduslikult analoogne ning avaldati järjejutuna pornograafilise sisuga ajakirjas “Maaja”. Selles teoses kajastatud jälkusi pidas prokuratuur aga erootikaks ja – hoolimata sellest, et “erootilises” olukorras kirjeldati seal ka alla 14-aastaseid isikuid – jättis kriminaalmenetluse alustamata. Sama kehtib ka Nabokovi, Sorokini ja Ehlvesti kohta.

6. Kokkuvõtvalt ei esita kaitsja ettepanekuid eksperdile esitatavate küsimuste ringi osas, leiab, et selline süüdistatava inimväärikust alandav ekspertiis on asjakohatu ning selle määramine ei kuulu kaitsja arvates õiglase kohtupidamise juurde.

Austusega
Paul Keres
Kaur Kenderi kaitsja


From: Lea Pähkel
Sent: Monday, May 23, 2016 5:24 PM
To: Leo Kunman
Subject: ekspertiisi küsimused K.Kenderi asjas

Tere!

Saadan vastavalt kokkuleppele kohtupsühhiaatria-psühholoogia kompleksekspertiisi küsimused k.Kenderi süüasjas:

1. Milline oli Kaur Kenderi psüühiline seisund kuriteo toimepanemise ajal, kas ta oli võimeline mõistma talle inkrimineeritud kuriteo toimepanemise ajal teo olemust ja seda juhtima?
2. Kas Kaur Kenderil esineb psüühikahäireid, mis piiravad tema võimet oma käitumisest aru saada ja seda juhtida?
3. Kas Kaur Kenderil esineb isiksusehäireid, mis piiravad tema võimet oma käitumisest aru saada ja seda juhtida?
4. Kas Kaur Kenderil esineb kognitiivseid defitsiite, mis piiravad tema võimet oma käitumisest aru saada ja seda juhtida?
5. Kas Kaur Kender on võimeline kandma süüdimõistmisel karistust?
6. Kas Kaur Kender vajab psühhiaatrilist ravi?

Lugupidamisega

Lea Pähkel
ringkonnaprokurör


From: Paul Keres
Sent: Friday, May 27, 2016 4:01 PM
To: Leo Kunman, Lea Pähkel
Subject: RE: ekspertiisi küsimused K.Kenderi asjas

Lp kohus
Lp prokurör

Ma olen seisukoha ekspertiisi osas juba kirjalikult esitanud ja jään selle juurde ka siin. Küll aga palun ekspertiisi määramise korral ja eksperdile lähteandmete esitamisel arvestada ka PS § 22 lg-ga 1 (süütuse presumptsioon). Kaur Kender ei ole toime pannud ühtegi kuritegu ning teda ei ole ühegi kuriteo toimepanemises süüdi mõistetud.

Seetõttu on lubamatu lugupeetud prokurör formuleering „Milline oli Kaur Kenderi psüühiline seisund kuriteo toimepanemise ajal/…/“.

Lugupidamisega

Paul Keres
Kaur Kenderi kaitsja

Paul Keres
Vandeadvokaat / Sworn advocate, Partner


KOHTUMÄÄRUS
Kohus Harju Maakohus
Määruse tegemise aeg ja koht 27.06.2016 Tallinnas, Liivalaia kohtumajas
Kriminaalasja number 1-15-11024 (14230113326)

Kohtunik Leo Kunman
Prokurör Lea Pähkel

Kriminaalasi Kaur Kender süüdistatuna KarS § 178 lg 1 järgi

Kaitsja Paul Keres
Süüdistatav Kaur Kender (Tallinn, Eesti Vabariigi kodanik, keskharidusega, emakeel: eesti keel, kirjanik, karistatus: karistamata, tõkend puudub)

Menetlustoiming Kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiisi määramine

RESOLUTSIOON Juhindudes KrMS § 106, § 385 p 22 kohus määras:

1. Määrata Kaur Kender´ile ambulatoorne kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiis.
2. Ekspertiisi teostamine teha ülesandeks psühhiaater dr Katrin Eino´le ja psühholoog Tiina Kompus´ele.
3. Anda ekspertide käsutusse kriminaalasja toimik nr 1-15-11024 (14230113326), Eesti Haigekassa väljavõte Kaur Kender´i kohta. Ekspertidel on õigus tutvuda kõigi ravi- ja sotsiaalteenuste osutamisega seotud dokumentidega isiku kohta andmevaldaja juures.
4. Ekspertidele esitada järgmised küsimused:
• Milline oli Kaur Kender´i psüühiline seisund kuriteo toimepanemise ajal, kas ta oli võimeline mõistma talle inkrimineeritud kuriteo toimepanemise ajal teo olemust ja seda juhtima?
• Kas Kaur Kender´il esineb psüühikahäireid, mis piiravad tema võimet oma käitumisest aru saada ja seda juhtida?
• Kas Kaur Kender´il esineb isiksusehäireid, mis piiravad tema võimet oma käitumisest aru saada ja seda juhtida?
• Kas Kaur Kender´il esineb kognitiivseid defitsiite, mis piiravad tema võimet oma käitumisest aru saada ja seda juhtida?
• Kas Kaur Kender on võimeline kandma süüdimõistmisel karistust?
• Kas Kaur Kender vajab psühhiaatrilist ravi?

Edasikaebamise kord
Käesoleva määruse peale ei saa esitada määruskaebust.

Asjaolud ja määruse põhjendused
Harju Maakohtu menetluses on kriminaalasi nr 1-15-11024 (kohtueelses menetluses 14230113326) Kaur Kender´i süüdistuses KarS § 178 lg 1 järgi. 13.05.2016 toimunud kohtuistungil taotles Ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Lea Pähkel psühhiaatrilist ekspertiisi Kaur Kender´ile seoses istungil ilmnenud uute asjaoludega. Süüdistatav on tunnistanud, et tal esinevad raevuhood kuid vaidlustab 16.01.2015 koostatud SA PERH-i vastust 14.01.2015 järelepärimisele (kd 2 tl 82).

Kaur Kender´i kaitsja Paul Keres palus jätta taotlus rahuldamata.

Kohtunik leiab, et esitatud taotlus on põhjendatud ning kuulub rahuldamisele. Asjaolude selgitamine nõuab eriteadmisi ning eksperdi arvamus on asja lahendamisel tähtis. Kohus määras prokurörile ja kaitsjale eksperdile esitatavate küsimuste osas ettepanekute tähtajaks 24.05.2016.

23.05.2016 esitas omapoolsed küsimused prokurör (kd 4 tl 167).

24.05.2016 teatas Kaur Kender´i kaitsja, et ta ei esita ettepanekuid eksperdile esitatavate küsimuste osas ning leiab, et selline süüdistatava inimväärikust alandav ekspertiis on asjakohatu ning selle määramine ei kuulu kaitsja arvates õiglase kohtupidamise juurde (kd 4 tl 168-170).

20.06.2016 laekus kohtule Eesti Haigekassa väljavõte Kaur Kander´i kohta (kd 4 tl 175-179).

Kohus määrab eksperdiks psühhiaater dr Katrin Eino ja psühholoog Tiina Kompus. Nii psühhiaater kui ka psühholoog on riiklikult tunnustatud eksperdid. Anda ekspertide käsutusse kriminaalasja toimik nr 1-15-11024 (14230113326) ja Eesti Haigekassa väljavõte. Ekspertidel on õigus tutvuda kõigi ravi- ja sotsiaalteenuste osutamisega seotud dokumentidega isiku kohta andmevaldaja juures. Ekspertidel on dokumentidega tutvumisel lubatud kasutada tehnilisi abivahendeid.

Leo Kunman
Kohtunik


 

Loe ristküsitluse protokolli, mille lõpus Pähkel ekspertiisi taotleb.

Vaata videost, kuidas Dr Katrin Eino räägib samast ekspertiisist, mis määrati Breivikule.

 

Toeta võitlust.

 

22 Comments

 1. Huvitav, milleks proksile see ekspertiis? Tavapäraselt on ekspertiis ja süüdimatuks tunnistamine kaitsetaktika, siis kui seis on väga sitt. Näiteks Autorolla asi just. Pähe saamine oli tulemas ja otsustati teha siis nii, et vähemalt vana kinni ei läheks. Tehtud.
  Miks peaks aga proks panema kokku süüdistust, kohtus võimlema ja siis veel ise tegema pingutusi ja näitama üles initsiatiivi selleks, et Kender ei saaks karistust kanda? Ebaloogiline. Kui just, proks ise ka ei usu oma süüdistusse (sellisel juhul, miks? Kohtunik paistab ka ju “muretult erapoolik”). Või siis plaan ei olegi kunagi olnud Kender süüdi mõista, vaid lihtsalt korralikult kottida, häbistada. See eesmärk, paistab, saab täidetud. Kui seda liini edasi aretada, siis siit järgmine räige pauk oleks kuidagi perekonnaellu ja vanema õigustesse sekkuda (paljud staararvajad on nõus: ikkagi lapsporno tootmine ju, pätt, hull)…
  Muide see ekspertiisi värk on proksi jaoks ka “pehme maandumine” avalikkuse silmis. Kui kohus kuritegu ei tuvasta, saab proks näidata, et ta siiski ei teinud tühja tööd – oli kuritegu või mitte, vahet pole, tulemus on sama, Kenderit niikuinii karistada ei saa. Mitte süüdistus ei olnud nõrk, vaid Kender oligi hull ja teda ei oleks niikuinii saanud vangi saata, ükskõik milline see süüdistus ka poleks olnud.

 2. Kõige huvitavam pole minu meelest niivõrd Kenderi juhtum, vaid pigem see, et ei avaldata,kas ja kuidas prokuratuur,politsei või misiganes organ niiöelda andmeid kogub . Et millistel juhtudel algatatakse kriminaalasi/väärtegu/haldusõigusjuhtum ja millistel juhtudel mitte . No et ei jääks muljet nagu üritataks mingitel juhtudel sääsest elevanti teha või tõsiseid süüdistusi kinnimätsida (sest liiga keerulised või aeganõudvad jne) .

  Mõtlen seda, et kui öeldaks välja ja näidataks mingeid programme,siis oleks asi selge, et nii ja nii keeruline või kerge oleks asjakohast stuffi leida . No ja seega kes kasutaks või käib asi sedasi, et mingi kiimas ment istub kuskil jutukates ja siis provotseerib ullikesi . Näiteks kui elukaaslane,abikaasa või on mingid lahutus,varaasjad,lapse hooldusõiguse küsimused, siis poleks midagi lihtsamat kui kuskilt mõnel oskajamal kas mälupulgale tõmmata .Või kui on ligipääs “ohvri” arvutile, siis ka otse sinna illegaalne porno sissetõmmata ja davai.

  Suuresti kõige nõmedam ongi mitte kuritegude valikuline menetlemine,vaid ka see, et siinkohal annaks vägagi palju juurde tegelikult see, kui oleks teada kaebaja isik (ehk see,kelle avalduse alusel kogu seda asja nüüd menetletaksegi) . Et olekski mingisugune suvaline tolgus, aga mitte keegi, kes näiteks Kenderile võlgu on või arvab lihtsalt, et Kender võiks oma sita käitumise eest kuskil paranduslikus koloonias istuda . Teoreetiliselt saaks ka alaealiste tiinekaporri illegaalseks pidada,sest karmim on alla 14-aastaste ja pisut leebem 15-18 .Kuigi mõni teine proks on öelnud, et nad ei hakka asju algatama mingite bikiinipiltide pärast-samas aga kui teoreetiline võimalus on olemas,siis kes ütleb, et seda pole tehtud .

 3. Katrin Eino ütleb, et süüdimatust ei saa teeselda. Küsimus on – kas tervet mõistust saab teeselda?

 4. Katrin Eino ütleb, et süüdimatust ei saa teeselda. Kuid küsimus on – kas tervet mõistust saab teeselda? Võimalik, et Eino tunnistab Kenderi terveks ja vot siis on alles proksil kellad! Sest kes siis ikkagi loll on siin? 🙂

 5. Siis ei jää muud üle, kui Pähkel ekspertiisi saata ja küsida talt: mida te tundsite kuriteo toimepanemise ajal?

 6. Milleks prokuratuur, kohtunik, advokaadid, eksperdid? Piisaks ju Troikast?
  See on nagu nolgiaja naljaküsimus: “kas sa onad vasaku või parema käega”? Ehk kas tahad kinni või hullarisse. Tundub, et vabaks saamine ongi välistatud.

 7. Kõige kurvem selle asja juures on see, et süsteem trollib kodanikku. Ja teeb seda, kuna ta saab ja võib. A see ei ole faking normaalne, et prokuratuur Pähkli isikus on inimest trollima hakanud.

  Ja ma ei imestaks, kui kuriteoteate tegi keegi suvaline proua Svea Pähmel või mingi härra Hans Swan. Kindlasti ei olnud see “murelik kodanik”.

  Ma ei suuda ette kujutada seda tunnet, millega Kaur on pidanud elama terve selle protsessi ajal. Kõik su lähiaja eluplaanid keerab perse mingi karjäärihull ametnik, sest kogu su tähelepanu kulub sellele protsessile ja mammona advokaatide arvetele. Ja me ei räägi ju sadadest või tuhandetest eurodest vaid kümnetest tuhandetest eurodest. Riigil on raha sitaks. Kust peaks aga tavainimene võtma selle raha, et ennast riigi omavoli, pahatahtlikkuse ja inimväärikust alandava kohtuprotsessi eest kaitsta?

  See, ET seda menetletakse on juba nii absurdne, kui üldse olla saab,
  aga sellest hullem veel on
  See, KUIDAS seda menetletakse.

  Seda asja ei tohiks üldse olemas olla. Riigil on muud funktsioonid. türa küll

  Teades, kuidas prokurörid ise töötavad, andmeid koguvad, kannatanuid mõjutavad, tunnistusi välja meelitavad jne, siis saaks prokuröride töö lähemal uurimisel hulga prokuröre kinnimajja saata. Aga, Who Will Police the Police? Mitte keegi. Ja nii see jätkub, sest karistamatuse tunne ja raha ka ei pea lugema 🙁

 8. Tehakse ka kordusekspertiis, mis on ka eesmark, et kogu asi pikaks venitada ja K ravile suunata.1

Submit a comment

Massive Presence Website